top of page

OM FORUMET

Vedtekter

 1. Foreningens navn: Orkland reiselivsforum
   

 2. Formål
  Foreningens formål: å være et samarbeidsorgan for reiselivsaktørene i Orkland Kommune

  Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
  Samordne markedsføring av reiselivet i kommunen
  Diskusjonsforum for aktørene
  Styrke medlemmenes konkurransekraft
  Bidrag til innovasjon og nyetablering

   

 3. Organisasjonsform
  Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmene eller andre, har krav på foreningenes formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller forpliktelser. 

   

 4. Medlemmer
  Foreningen er åpen for alle organisasjoner/bedrifter i Orkland Kommune som driver virksomhet innen reiselivet. Med reiseliv menes i denne sammenheng: aktører innen reiseliv, reiselivssatsninger, salg og markedsføring av destinasjoner, lokalmat og opplevelser/kulturprodukter. 

   

 5. Rettigheter/plikter knyttet til medlemskapet
  Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontigent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan styrke dem som medlemmer av foreningen. 

   

 6. Årsmøte
  Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningen høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som møter, og alle medlemmen har en stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

  Årsmøtet skal ikke behandle forsalg som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 4/4 av de fremmøtte krever det. 


   

 7. Årsmøtets oppgaver


  Årsmøtet skal: 
  Behandle årsmelding
  Behandle revidert regnskap
  Behandle innkomne forslag
  Fastsette kontigent
  Vedta budsjett


  Velge
  Leder og nestleder
  Styremedlemmer
  Varamedlemmer


   

 8. Ekstraordinært årsmøte
  Slikt årsmøte blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer som vanlig årsmøte. 

   

 9. Styret
  Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal hold møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styremedlemmene velges for 2 år i gangen, mens vararepresentant velges for 1 år av gangen.   Vararepresentant kan møte på alle styremøter, men er ikke stemmeberettiget ved avstemming med mindre denne er innkalt som stedfortreder.
  Styret skal
     - Iverksette årsmøtebestemmelser
     - Oppnevne eventuelle utvalg eller lignende og gi disse instrukser
     - Føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi
     - Representere foreningen utad

  Styret kan fatte vedtak når et flertalla i styret er til  stede


   

 10. Signaturrett
  Det er styrets leder som har signaturrett i fellesrett


   

 11. Vedtektsendring
  Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 


   

 12. Oppløsning
  Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. 

  Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Midlene skal tilfalle formål foreningen arbeider for å fremme, og skal bestemmes av årsmøtet. 

bottom of page